Du er her:
 • Om oss>Vedtekter
 •  

  VEDTEKTER FOR ALTA KUNSTFORENING
   
  § 1.          Foreningens navn er Alta kunstforening.
   
  § 2.          Foreningens formål er å vekke sansen og å ivareta forståelsen for kunst i Alta kommune ved å:
  a.                  Arrangere kunstutstillinger
  b.                  Holde medlemsmøter
  c.                  Kjøpe inn kunst til kunstforeningens egen samling
  d.                  Leie ut kunstverk fra kunstforeningens egen samling til institusjoner og bedrifter.
   
  § 3.          Medlemskap oppnås ved å betale kontingent. Kontingentsatsene fastsettes for hvert år av årsmøtet.
   
  § 4.          Medlemmer har fri adgang til foreningens arrangementer dersom ikke styret bestemmer annerledes. Entre for andre bestemmes av styret.
   
  § 5.          Regnskapsåret regnes fra 1. januar til 31. desember. Kasserer fører regnskap over foreningens inntekter og utgifter, forestår innkreving av kontingent, holder styret underrettet om foreningens økonomiske stilling, fører separate regnskap for kunstarrangement, og forestår medlemskartoteket.
   
  § 6.          Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som har gitt grunn til innkallingen.
  Innkalling til årsmøte skal annonseres i pressen minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal annonseres i pressen med minst 14 dagers varsel.
  Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 
   
  § 7.         Årsmøtet behandler:
  a.                  Beretningen om foreningens virksomhet i siste år.
  b.                  Revidert regnskap for siste år
  c.                  Budsjett for kommende år
  d.                  Fastsettelse av årskontingent
  e.                  Innkomne forslag
  f.                    Valg
   
  § 8.         Valg:
  a.                  Leder velges for et år ved særskilt valg.
  b.                  De øvrige styremedlemmer (5) velges for 2 år. Hvert år utgår minimum 2 styremedlemmer
  c.                  2 varamedlemmer til styret
  d.                  Revisor.
  e.                  Valgkomité velges for 2 år av gangen etter forslag fra styret.
  f.                    Eventuelle komiteer.
  Valg på styret foregår skriftlig hvis dette kreves av årsmøtet.
  Det nyttes simpelt flertall. Ved likt stemmetall foregår omvalg, deretter loddtrekning
   
   § 9.        Lovendringsforslag og andre forslag må være levert styret innen utgangen av januar. Lovendringer krever kvalifisert flertall på 2/3 av de frammøtte, andre forslag simpelt flertall.
   
  §10.        Stemmerett for alle medlemmer som er til stede og som har betalt medlemskontingenten. Ingen kan avgi mer enn en stemme.
   
  §11.        Oppløsning:
  Hvis kunstforeningen oppløses skal midlene deponeres og forvaltes på beste måte av Alta Sparebank, med fullmakt til å overdra midlene til en eventuell nystartet kunstforening på stedet. Dette i samarbeid med Alta kommunes kulturutvalg.

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS